Naše služby
Vedenie jednoduchého účtovníctva:

- prvotné spracovanie účtovných dokladov
- vedenie peňažného denníka
- vedenie knihy odberateľských faktúr
- vedenie knihy dodávateľských faktúr
- vedenie pokladničnej knihy
- spracovanie bankových výpisov
- vedenie knihy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
- vedenie knihy sociálneho fondu
- vedenie knihy dokladov DPH
- zastupovanie v daňovom konaní
- ekonomické, daňové poradenstvo
- ďalšie účtovné služby individuálne prispôsobené našim klientom
Vedenie podvojného účtovníctva:
- prvotné spracovanie účtovných dokladov
- vedenie knihy odberateľských faktúr
- vedenie knihy dodávateľských faktúr
- vedenie pokladničnej knihy
- spracovanie bankových výpisov
- vedenie knihy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
- vedenie knihy sociálneho fondu
- hlavná kniha syntetickej a analytickej evidencie
- vedenie knihy dokladov DPH
- zastupovanie v daňovom konaní
- ekonomické, daňové poradenstvo
- ďalšie účtovné služby individuálne prispôsobené našim klientom
Mzdy a personalistika:
- vedenie mzdovej agendy v zmysle platnej legislatívy
- evidencia zamestnancov (hlavné prac. pomery, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti) so spracovaním ich osobných údajov na základe ich súhlasu
- spracovanie a výpočet miezd (výstupy: výplatné pásky, výplatná listina, príkaz do banky na úhradu miezd a odvodov)
- prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotných poisťovní,
- spracovanie výkazov pre zdravotné poistenie a sociálnu poisťovňu
- spracovanie prehľadov a hlásení pre daňový úrad
- spracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
- podávanie mesačných výkazov a prehľadov – elektronicky
- spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo ZČ, spracovanie výkazov pre DÚ
Jednorázové vypracovanie daňového priznania, v prípade že:
- vediete účtovníctvo sami, ale účtovnú závierku a daňové priznanie radšej prenecháte na profesionála, prípadne potrebujete len jeho prekontrolovanie,
- máte malý počet dokladov v priebehu roka a vyhovuje Vám ročné spracovávanie dokladov a vyhotovenie účtovnej závierky a daňového priznania,
- ste zamestnaný a máte povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku
Komplexné služby paušálu zahŕňajú:
- zaúčtovanie prvotných dokladov (faktúry, banka, pokladňa, záväzky, pohľadávky, interné doklady,...)
- spracovanie DPH (u platcu)
- poradenstvo v oblasti dani
- účtovnú závierku (daňové priznanie vrátane výkazov)
- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
- zápis z valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku
- sprievodný list na Okresný súd, uloženie závierky do zbierky listín


-
Komplet účtovné služby
Podnikatelia – právnické osoby, hlavne s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), ponúkame pre Vás kompletné účtovnícke služby pre podvojné účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy. Samozrejmosťou je v prípade dohody vyzdvihnutie dokladov na Vami zvolenom mieste, príprava a usporiadanie dokladov pred samotným zaúčtovaním, vedenie účtovných kníh – denník, hlavná kniha, pravidelné vyhotovenie výstupov v zmysle zákona a Vašich požiadaviek, príprava a vyhotovenie účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb,
evidencia DPH a daňové priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnné výkazy, kontrolné výkazy k DPH u platiteľov, elektronická komunikácia s finančnou správou a poisťovňami,
vy si zvolíte prevažujúcu formu komunikácie s našou účtovnou firmou – osobnú či elektronickú.

Živnostníci a SZČO, ponúkame pre Vás kompletný servis v oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva, prípadne daňovej evidencie v zmysle platnej legislatívy.
V prípade dohody vyzdvihnutie dokladov na Vami zvolenom mieste, príprava podkladov na zaúčtovanie, vedenie účtovných kníh v zmysle Zákona č.431/2002 Z.z o účovníctve v z. n. p – peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy, reporting a vyhotovenie výstupov v zmysle zákona, prípadne podľa Vašich požiadaviek vyhotovenie ročnej účtovnej závierky – výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch, daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, priznanie k DPH, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz u platiteľov, elektronická komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami, forma komunikácie s nami podľa Vašej preferencie – osobná alebo elektronická.